Przegląd Elektrotechniczny

Najstarsze czasopismo elektryków polskich. Ukazuje się od 1919 roku.

strona w języku polskim english pageNumer: 07/2022 Str. 30

Autorzy: Mohammad Obeidat :

Tytuł: Genetyczne regulatory PID i Feedforward dla przetwornika choppera DC-DC

Streszczenie: Przerywacze napięcia stałego, takie jak buck, boost i buck/boost, są szeroko stosowane w zastosowaniach elektroenergetycznych. Ponieważ przerywacze te są połączone bezpośrednio między źródłami prądu stałego, takimi jak fotowoltaiczne systemy fotowoltaiczne lub akumulatory, na wejściu obwodów przerywacza mogą wystąpić zakłócenia lub wahania źródła prądu stałego. Dlatego też układy sterowania muszą być projektowane i rozwijane w celu ograniczenia takiego wzrostu lub spadku napięcia. W niniejszym artykule zbadano i przeanalizowano dwie strategie sterowania w celu zmniejszenia zakłóceń systemu i zminimalizowania błędu wynikającego z hałasu. Pierwsza strategia wykorzystuje zarówno regulatory sprzężenia zwrotnego, jak i sprzężenia do przodu, w tej strategii regulatory są projektowane w oparciu o system linearyzacji. Druga strategia wykorzystuje algorytm genetyczny do dostrojenia parametrów zintegrowanego regulatora proporcjonalnego, całkowego i różniczkowego ze sprzężeniem zwrotnym PID bezpośrednio dla systemu nieliniowego. Wyniki pokazują, że genetyczny regulator PID ma lepszą wydajność niż regulator sprzężenia zwrotnego/zwrotnego. Model matematyczny systemu sterowanego chopperem wykorzystujący obie strategie i wyniki symulacji są wyodrębniane za pomocą Matlab/Simulink 2018..

Słowa kluczowe: przekształtnik DC-DC, .algorytm generyczny

wstecz